طرفدارای عزیز ایرانی گروه xum من دیگه فعالیتی ندارم بای ببخشید ولی من دارم از بیان میرم